ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมแม่บ้านทหารบกมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก