ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. กรณีมารดา ของกำลังพล ถึงแก่กรรม

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. กรณีมารดา ของกำลังพล ถึงแก่กรรม

ให้กับ นาย มนตรี พึ่งสุข จนท.ฌาปนสถาน ทบ.วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 20 ก.ค.66 ณ กฌป.สก.ทบ.