ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ต.หญิง พรพิมล รักษาแก้ว เป็นผู้แทน ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินโครงการฌาปนกิจศพ สำหรับผู้มีรายได้น้อย, เงินสวัสดิการ กฌป.สก.ทบ.

พ.ต.หญิง พรพิมล รักษาแก้ว เป็นผู้แทน ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินโครงการฌาปนกิจศพ สำหรับผู้มีรายได้น้อย,

เงินสวัสดิการ กฌป.สก.ทบ. กรณีมารดา ของกำลังพล ถึงแก่กรรม ให้กับ นาง ฉลวย  คงสอน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ต.ค.66 ณ  วัดโตนด 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา