ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครและคืนสภาพสมาชิก