ข่าวสารและกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 โดยมี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง จก.สก.ทบ. (1)

รับเสด็จ ณ วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ 10 พ.ย. 66