ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล

วันที่ 16 พ.ย.66 เวลา 1430 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ.

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ณ ห้องประชุม กฌป.สก.ทบ. จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.ร.ท. ภัทรพงศ์ ทัพวนานต์ (ภรรยาคลอดบุตร)

2.นางฉลวย คงสอน พนักงาน กฌป.สก.ทบ. (มารดาถึงแก่กรรม)