บก.กฌป.สก.ทบ.

org-event1

แผนกพิธีมีหน้าที่

 • ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานในด้านสุสาน และฌาปนสถาน ทบ.
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเจ้าภาพ ตลอดจนบริการเกี่ยวกับการจัดการศพ และพิธีการต่าง ๆ
 • อำนวยการและประสานงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงให้แก่ข้าราชการ ทบ. ที่เสียชีวิต

และแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน คือ

๑.ส่วนควบคุมบังคับบัญชา มีหน้าที่

 • ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการในด้านสุสาน และฌาปนสถานกองทัพบก ทั้งปวง
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำเจ้าภาพ ตลอดจนบริการที่เกี่ยวกับการจัดการศพ และพิธีต่าง ๆ ทุกขั้นตอนตามความประสงค์ของเจ้าภาพ
 • อำนวยการประสานงาน ติดต่อขอเพลิงหลวง ให้กับข้าราชการทหารบก
 • จัดทำทะเบียนแสดงกิจการของสุสาน และการฌาปนกิจศพส่งอำเภอ หรือเขตท้องที่ประจำเดือน
 • ควบคุม กำกับ ดูแล การจำหน่ายสินค้าฝากขาย ให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของกำลังพลในแผนก
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่

 • รับแจ้งการใช้บริการฌาปนสถานของข้าราชการทหารบก ครอบครัวสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก และบุคคลทั่วไปในเรื่องรับศพ สวดพระอภิธรรมศพ เก็บศพ ฌาปนกิจศพ และทำบุญ
 • ตรวจสอบหลักฐานในคำร้อง การขอใช้บริการ ในพิธีศพทุกขั้นตอน
 • ให้ข้อเสนอแนะกับผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด
 • รับ – ส่งเงินค่าพิธีการศพ จากผู้ใช้บริการ และนำส่งแผนกการเงิน
 • ติดตามทวงถามเงินค่าพิธีการศพที่ค้างชำระ
 • รับผิดชอบการรับสินค้า และการจำหน่ายสินค้าฝากขาย
 • เบิก – จ่ายค่าแรงให้เจ้าหน้าที่ พนักงานรายศพ และพนักงานล้างภาชนะ
 • เบิกเงินค่าสินค้าฝากขายคืนผู้ประกอบการ

๓. ส่วนจัดหาและบริการ มีหน้าที่

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ดำเนินการจัดทำงบประมาณของแผนก
 • ควบคุม กำกับ ดูแล และการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ใช้งานอยู่ในหน่วย
 • ให้บริการยานพาหนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีสงฆ์ พิธีศพทั้งปวง และตามที่แผนกต่าง ๆ ร้องขอ
 • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. ส่วนควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน มีหน้าที่

 • ควบคุม กำกับ ดูแล ขั้นตอนในการจัดการศพให้เป็นไปโดยถูกต้อง ทั้งในพิธีสงฆ์ พิธีศพทั้งปวง
 • กำกับ ดูแล และรับผิดชอบต่ออาคารสถานที่ สุสาน และฌาปนสถาน ทบ. ให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • รับผิดชอบคลังสิ่งอุปกรณ์ และอุปกรณ์ทีใช้เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ พิธีศพที่อยู่ประจำศาลา และฌาปนสถาน ทบ.
 • ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย