แผนกการเงินฌาปนกิจ

แผนกการเงินฌาปนกิจ มีหน้าที่

 • ดำเนินการรับ - จ่าย และจัดทำบัญชีเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินของฌาปนสถานกองทัพบก
 • เก็บรักษาหลักฐานการเงิน
 • ตรวจสอบบัญชีรายละเอียด และควบคุมการส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนด
 • จัดทำงบดุลทุกสิ้นปีงบประมาณ
 • บันทึกและรายงานผลสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกการเงินฌาปนกิจ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน คือ

 • ส่วนเบิก - จ่าย
 • ส่วนรับ – จ่าย
 • ส่วนตรวจสอบ
 • ส่วนบัญชี

๑. ส่วนเบิกจ่าย มีหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการับจ่ายเงินทุกประเภท ของ กฌป.สก.ทบ. ให้ถูกต้องตามหลักฐานการรับจ่าย รวมทั้งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
 • จัดทำ ตรวจสอบ และเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 • สรุปยอดเงินรวมรับจ่ายประจำวัน พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

๒. ส่วนรับ – จ่าย มีหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ของ กฌป.สก.ทบ.
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของเอกสาร รวมทั้งจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 • ตรวจสอบการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 • ควบคุมงบประมาณเฉพาะการเบิกจ่ายเงิน และรายงนสถานภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๓. ส่วนตรวจสอบ มีหน้าที่

 • ตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินค่าบำรุงศพประจำเดือน ของหน่วยจากการโอนเงินผ่านบัญชี และโอนเงินทางธนาณัติ พร้อมทั้งทำใบตอบรับแก่หน่วย

๔. ส่วนบัญชี มีหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของ กฌป.สก.ทบ. รวมทั้ง กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ และกิจการฌาปนสถาน ทบ. พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์
 • จัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และกิจการฌาปนสถาน ทบ.ประจำเดือน
 • จัดทำรายงานประจำเดือน สนับสนุนประกอบรายงานการประชุมหน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.
 • รับตรวจงบการเงิน จากคณะชุดตรวจ สตน.ทบ. ประจำปี