แผนกสมาชิก

แผนกสมาชิก

org-member1

ประกอบด้วย กองบังคับการแผนกสมาชิก (ส่วนควบคุมบังคับบัญชา) มีหน้าที่

 • รับสมัครสมาชิก ประกาศการเป็นสมาชิกและพ้นจากสมาชิก และการถึงแก่กรรมสมาชิก
 • ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายทะเบียนสมาชิก
 • ดำเนินการควบคุม และบันทึกการส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ทวงถาม และคิดคำนวณเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

และแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน คือ

 • ส่วนทะเบียน
 • ส่วนบัญชีรายบุคคล
 • ส่วนกรรมวิธีข้อมูล
 • One stop service

๑. ส่วนทะเบียน มีหน้าที่

 • รับสมัครสมาชิก การขึ้นทะเบียนสมาชิก ประกาศการเป็นสมาชิก
 • การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
 • การเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิก (เปลี่ยนแปลงคำนำหน้า, ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล, ที่อยู่)
 • การรับแจ้งถึงแก่ความตายของสมาชิก
 • คิดคำนวณเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ส่วนบัญชีรายบุคคล มีหน้าที่

 • ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และบันทึกการส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ซึ่งปัจจุบันควบคุมเป็นหน่วยโดยการบันทึก ลงในสมุดควบคุมการชำระเงิน, ควบคุมเป็นรายบุคคลโดยการบันทึกลงในบัตรควบคุมการชำระเงิน นอกจากนี้ยังควบคุม โดยการบันทึกการชำระเงินลงในระบบคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการโอนย้ายหน่วยของสมาชิกที่ย้ายสังกัด และเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินของสมาชิกที่ลาออกจากราชการ, เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่หัวหน้าครอบคารัวถึงแก่กรรม
 • ดำเนินการตรวจสอบการค้างชำระ ทำหนี้สินประจำเดือน และติดตามทวงถาม โดยแจ้งเตือนการค้างชำระถึงหน่วยต้นสังกัด และถึงตัวสมาชิก
 • ดำเนินการถอนสภาพชั่วคราว กรณีสมาชิกค้างชำระเงินเกิน ๙๐ วัน
 • ดำเนินการถอนสภาพถาวร กรณีสมาชิกถูกถอนสภาพชั่วคราว ไม่มาติดต่อขอคืนสภาพภายในเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่เดือนที่ค้างชำระ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ส่วนกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่

 • ดำเนินการควบคุม และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การแก้ไขข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง การบันทึกและแก้ไขที่อยู่ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน การปรับสถานภาพ สมาชิกในระบบคอมพิวเตอร์ตามหลักฐานที่ขออนุมัติ เช่น ถอนสภาพชั่วคราว, ถอนสภาพถาวร, คืนสภาพสมาชิกเป็นปกติ ฯลฯ
 • ดำเนินการควบคุม และพัฒนาระบบเว็ปไซต์ของ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
 • ดำเนินการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. One stop service มีหน้าที่

 • รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
 • รับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ (ถึงแก่กรรม)
 • ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก
 • รับชำระเงินค้างจ่ายรายเดือน
 • เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (ชื่อ, ชื่อสกุล, ยศ, ที่อยู่)
 • เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน
 • คืนสภาพสมาชิก
 • ออกใบแทนใบต้อนรับ, ทำบัตรชำระเงินสด
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย