หน้าที่ของ กฌป.สก.ทบ.

หน้าที่และความรับผิดชอบของ กฌป.สก.ทบ.

กฌป.สก.ทบ.มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานสวัสดิการภายในของ ทบ. ๒ กิจการ คือ

  • มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
  • มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก
org-mission01