บก.กฌป.สก.ทบ.

บก.กฌป.สก.ทบ.มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

  • งานสารรบรรณ
  • งานธุรการและกำลังพล
  • งานส่งกำลัง
  • งานการฝึกและกำลังพล
  • งานสวัสดิการแก่กำลังพล