การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ทวีศักดิ์ เรืองพงษ์ นาง กัลยา เรืองพงษ์ 214,363 10 ก.ย. 2564
2 พ.ต. ประชุม พึ่งผัน นาง สุชิน พึ่งผัน 214,169 10 ก.ย. 2564
3 พ.อ. ศักดา พิธรัตน์ นาย สกุล พิธรัตน์ 214,391 10 ก.ย. 2564
4 ร.ต. มาโนชญ์ ศรีสมบูรณ์ นาง โนมพรรณ แก้วประพาฬ 148,500 10 ก.ย. 2564
5 ร.ต. มาโนชญ์ ศรีสมบูรณ์ น.ส. พิชญา ยิ้มสุข 65,865 10 ก.ย. 2564
6 ร.ต. ประพัฒนพงษ์ ธนสารกิจกุล นาง รุจิราวรรณ์ ธนสารกิจกุล 214,386 10 ก.ย. 2564
7 ร.ต. อนันตชัย พึ่งภักดี นาง วราภรณ์ พึ่งภักดี 214,061 10 ก.ย. 2564
8 จ.ส.อ. ไพรินทร์ ทาบ้านฆ้อง นาง รัตนา ทาบ้านฆ้อง 214,168 10 ก.ย. 2564
9 จ.ส.อ. พิชิต เจริญดี นาง ศุภางค์ เจริญดี 187,204 10 ก.ย. 2564
10 จ.ส.อ. พิชิต เจริญดี นาย ธีรภัทร เจริญดี 26,744 10 ก.ย. 2564