การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. สนอง อุทธโยธา นาง พิมพา อุทธโยธา 170,176 27 พ.ค. 2565 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,665
2 พล.ท. ธนวัฒน์ อินทรศิริ นาง พิชญ์นันท์ อินทรศิริ 11,794 27 พ.ค. 2565 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 150,029 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,969
3 พ.อ. ฟอง ลักษณโกเศศ นาง จุรีรัตน์ ลักษณโกเศศ 214,533 27 พ.ค. 2565
4 พ.อ. กฤชณรงค์ ชูแวว น.ส. ศันสนีย์ ชูแวว 107,414 27 พ.ค. 2565
5 พ.อ. กฤชณรงค์ ชูแวว นาง พูลพิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา 107,414 27 พ.ค. 2565
6 พ.อ. ประภาส ประดิษฐ์งาม นาง ลักขณา ประดิษฐ์งาม 166,483 27 พ.ค. 2565 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,345
7 ร.อ. เสนอ เพ็ชรภา นาง พิสมัย เพ็ชรภา 214,788 27 พ.ค. 2565
8 ร.ท. จิรเกติ์ ประสานเมฆ นาง นิรมล ประสานเมฆ 214,773 27 พ.ค. 2565
9 ร.ต. ประวิทย์ วิทยาผาสุข นาย สมเจตน์ วิทยาผาสุข 214,822 27 พ.ค. 2565
10 ร.ต. มานิตย์ แจ้งจงดี น.ส. อนงค์นาถ แจ้งจงดี 214,790 27 พ.ค. 2565