การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. พนม ปัจฉิมกุล นาย ไมตรี เพ็ชรอินทร์ 158,914 15 ก.ย. 2566
2 พล.ท. พนม ปัจฉิมกุล น.ส. กรรณิกา ปัจฉิมกุล 0 15 ก.ย. 2566 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,538
3 พล.ท. เกียรติศักดิ์ ประโยชน์มี นาง ชุติมา ประโยชน์มี 65,259 15 ก.ย. 2566 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 149,170
4 พล.ต. สุเทพ พูลวงษ์ นาง อัชณี พูลวงษ์ 214,438 15 ก.ย. 2566
5 พ.ท. ทัศน์ ชัยพงษ์ นาง นิทัศน์ษา ว่องสินไพบูลย์ 201,294 15 ก.ย. 2566 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,125
6 ร.ท. สมหมาย สนคดี นาง ลัดดา สนคดี 214,440 15 ก.ย. 2566
7 ร.ต. ปิ่น เวียงชัย พ.อ. ศิริพงษ์ เต็งศิริ 214,429 15 ก.ย. 2566
8 ร.ต. จำลอง พรรณหาญ นาย สุธี พรรณหาญ 214,464 15 ก.ย. 2566
9 ร.ต. วิรัตน์ รัตน์พลที่ นาง อัมพร รัตน์พลที่ 214,465 15 ก.ย. 2566
10 จ.ส.อ. บุญเลิศ บุญเพ็ง นาง ระเบียบ บุญเพ็ง 214,420 15 ก.ย. 2566