การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.หญิง ศรีพธู วิทยาสารรณยุต นาย วิทย์วรรณ วิทยาสารรณยุต 101,050 14 พ.ค. 2564 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 113,452
2 พ.ต.หญิง ทองทิพย์ รัตนนุพงค์ นาง มณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ 214,501 14 พ.ค. 2564
3 ร.ต. ตระกูล สุขสังคะกิจ นาง เกษกนก บัณฑุกุล 201,845 14 พ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,652
4 ร.ต. ตระกูล สุขสังคะกิจ นาง วาสนา รถทอง 0 14 พ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,652
5 ส.ต. พีระพันธ์ เจียรพันธ์ นาย พงษ์สันต์ เจียรพันธ์ 214,498 14 พ.ค. 2564
6 นาง เอมอร สุรภักดี จ.ส.อ. จะเด็จ สุรภักดี 214,842 14 พ.ค. 2564
7 นาย วิเชียร ปัญญา นาง เผชิญ ปัญญา 214,501 14 พ.ค. 2564
8 นาย ประทวน นพคุณ พ.ท. สินธุ์ บุรีแก้ว 214,503 14 พ.ค. 2564
9 พล.ต. พีรพล พิชิตไพริน น.ส. สมสนิท โชติช่วง 214,842 13 พ.ค. 2564
10 พ.อ. กสิณ อริยะวงศ์ น.ส. กุลประภา สุนทรารชุน 214,500 13 พ.ค. 2564