การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. สมเจตน์ บุญวิวัฒน์ น.ส. เบญญาภรณ์ บุญวิวัฒน์ 214,543 28 ก.ย. 2565
2 พ.อ. บุญส่ง จินดา จ.ส.อ. ศรยุทธ จินดา 174,543 28 ก.ย. 2565 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
3 ร.ต. จำนงค์ กันทะไชย นาง พัชราภรณ์ กันทะไชย 214,535 28 ก.ย. 2565
4 จ.ส.อ. สนั่น แก้วบรรจง นาง ปรีดา แก้วบรรจง 214,536 28 ก.ย. 2565
5 จ.ส.อ. สมชัย จันทองจีน นาง จำลอง จันทองจีน 214,542 28 ก.ย. 2565
6 นาย มัสตอฟา แดงมิน ร.อ. นเรศ แดงมิน 214,534 28 ก.ย. 2565
7 นาย เสน่ห์ อินทโฉม นาง สุนันท์ เงินอนันต์ 214,535 28 ก.ย. 2565
8 นาง ปราณี พรหมชินวงศ์ จ.ส.อ. ประสิทธิชัย พรหมชินวงศ์ 214,846 28 ก.ย. 2565
9 นาง ประมวล ทองปั้น พ.จ.อ.หญิง กมลพร ประการแก้ว 214,847 28 ก.ย. 2565
10 นาง กัลยาณี ภูพานทอง นาย ปราโมทย์ ภูพานทอง 215,183 28 ก.ย. 2565