การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. อัธยา แผ้วพาลชน นาย กฤษฎา แผ้วพาลชน 215,539 30 พ.ค. 2566
2 พ.อ. ชัชวาล พงษ์แพทย์ นาย ชนินทร์ พงษ์แพทย์ 215,488 30 พ.ค. 2566
3 พ.ต. สมจิตร์ บำรุง น.ส. พรพิมล บำรุง 215,554 30 พ.ค. 2566
4 ร.ท. สมศักดิ์ อินทโชติ น.ส. รัศมิ์นภัสสร์ดารินท์ อินทโชติ 215,539 30 พ.ค. 2566
5 ร.ต. ยุทธนา ผกาวีวัฒนา นาง รัชนี ปั้นสันทัด 111,300 30 พ.ค. 2566
6 ร.ต. ยุทธนา ผกาวีวัฒนา นาง บุญชู ผกาวีวัฒนา 104,223 30 พ.ค. 2566
7 ร.ต. ศิริศักดิ์ อินทะเตชะ น.ส. สิริรัตน์ อินทะเตชะ 0 30 พ.ค. 2566 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,605
8 ร.ต. ศิริศักดิ์ อินทะเตชะ นาง น้ำหวาน กลิ่นกล้า 208,930 30 พ.ค. 2566 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,605
9 ร.ต. ถวิล สุดจิตร์ นาง วารุณี เจียวปลื้มจิตร 215,504 30 พ.ค. 2566
10 นาย วิเชียร มาพิจาร นาย ทศกานต์ มาพิจาร 215,540 30 พ.ค. 2566