การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท.หญิง สุธิดา ควรพันธ์ นาย ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์ 119,495 16 พ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,510
2 ร.ท. ศักดริน ทองมี นาง ทวีวรรณ ทองมี 212,023 16 พ.ย. 2563
3 ร.ต. โชติ วิโย นาย วิชาติ วิโย 184,012 16 พ.ย. 2563
4 ร.ต. โชติ วิโย นาง ชวนชม วิโย 28,012 16 พ.ย. 2563
5 ร.ต. สุรชัย เกิดศรี นาง วิไล สุรโชติ 212,007 16 พ.ย. 2563
6 จ.ส.อ. ดำรงค์ศักดิ์ รัตนพงศ์ธระ นาง สุนันท์ รัตนพงศ์ธระ 212,007 16 พ.ย. 2563
7 อส.ทพ. บุญค้ำ มะโนดี นาง วรรณา วงษ์จันทร์ดี 187,291 16 พ.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 24,719
8 นาง บังอร เฟื่องนาวิน นาย เฟื่องเฉลย เฟื่องนาวิน 212,246 16 พ.ย. 2563
9 นาง สุพัตรา เพียลา น.ส. ปรียาภรณ์ ภูปากน้ำ 212,006 16 พ.ย. 2563
10 นาง อรทัย ชานันโท จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ชานันโท 212,009 16 พ.ย. 2563