การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. บุญเนตร พูนผล นาง สมถวิล พูนผล 200,182 28 ธ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,894
2 พ.อ. ชัชวาลย์ วิไชยคำมาตย์ ร.ต.อ. รังสฤษฎิ์ อุทัยชิต 202,179 28 ธ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,943
3 พ.อ. อิทธิพล บุนนาค นาง รวิภา สาระรัมย์ 174,134 28 ธ.ค. 2564 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
4 พ.ท. สวาท อยู่ฤกษ์ นาย ธมกร อยู่ฤกษ์ 214,117 28 ธ.ค. 2564
5 พ.ท. สุดใจ ศรีสำราญ นาง อรุณี อัลเบอร์ 214,151 28 ธ.ค. 2564
6 ร.อ. จำลอง โอฬาร พ.อ. จิรวัฒน์ โอฬาร 159,500 28 ธ.ค. 2564
7 ร.อ. จำลอง โอฬาร นาง จรินทร์ โอฬาร 54,626 28 ธ.ค. 2564
8 จ.ส.อ. สด ช่วยภูมิ นาง สมร สีสอน 213,816 28 ธ.ค. 2564
9 จ.ส.อ. อนุพันธ์ วงศ์กัน นาง พัชรี วงศ์กัน 208,996 28 ธ.ค. 2564 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,125
10 นาง สมหมาย จิตรงาม นาย สมเกียรติ จิตรงาม 214,070 28 ธ.ค. 2564