การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. เรวัต ช้างชนะ นาง วันดี ช้างชนะ 214,710 16 มี.ค. 2564
2 ร.อ. ยุทธนา คำศิริ น.ส. สุธาสินี คำศิริ 214,717 16 มี.ค. 2564
3 ร.ต. สุเทพ ทัศบุตร นาง สมบัติ ทัศบุตร 213,965 16 มี.ค. 2564
4 ร.ต. วิสิต สันติชินกุล น.ส. ลาวัณย์ สันติชินกุล 214,717 16 มี.ค. 2564
5 จ.ส.อ. วีระ ชูชาญ นาย อนุวัตร์ ชูชาญ 167,214 16 มี.ค. 2564 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,497
6 จ.ส.อ. จำเนียร พอขุนทด จ.ส.อ.หญิง อัญชุลี พอขุนทด 214,713 16 มี.ค. 2564
7 ส.อ. วิชานน์ พิมพ์ช่างทอง นาง สุภาภรณ์ พิมพ์ช่างทอง 214,712 16 มี.ค. 2564
8 ส.อ. มนตรี ชาวเมืองทอง นาย มาโนช ชาวเมืองทอง 160,837 16 มี.ค. 2564
9 ส.อ. มนตรี ชาวเมืองทอง นาง น้ำฝน รัตนไตร 53,613 16 มี.ค. 2564
10 นาง บุญ วงศ์สุวรรณ น.ส. ประยงค์ วงศ์สุวรรณ 214,716 16 มี.ค. 2564