การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. มรกต ธัญญสิริ พล.ท.หญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ 114,943 28 ธ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,971
2 พ.อ. บวร บุญพิทักษ์ น.ส. มัชฌิมา บุญพิทักษ์ 212,461 28 ธ.ค. 2563
3 พ.อ. อำนาจ เอี่ยมสอาด นาง อุษา เอี่ยมสอาด 212,467 28 ธ.ค. 2563
4 พ.ท. สนอง โชติสุวรรณ นาง กรกช โชติสุวรรณ 212,436 28 ธ.ค. 2563
5 พ.ท. มณฑล ทวีศรี นาง อรอุบล ทวีศรี 105,471 28 ธ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 93,419 และหักรายได้พัฒนากิจการ 13,546
6 พ.ต. สวัสดิ์ ศรีจันทร์ นาง บุษบา ศรีจันทร์ 212,463 28 ธ.ค. 2563
7 พ.ต. นิ่ม สังข์ทอง พ.ต.ท. ยุทธนา สังข์ทอง 212,466 28 ธ.ค. 2563
8 ร.อ. สินธพ วงศ์พรม นาย สุริยา วงศ์พรม 212,450 28 ธ.ค. 2563
9 ร.ต. วิจิตร ขำคม น.ส. จิตราภรณ์ ขำคม 212,439 28 ธ.ค. 2563
10 ร.ต. เถลิงศักดิ์ ทรัพย์คล้าย ร.ต.หญิง เอื้อจิตต์ ขวัญวงษ์ทิม 212,439 28 ธ.ค. 2563