การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ประสิทธิชัย กาญจนวิฬา พ.อ. ปริวัตร กาญจนวิฬา 216,548 13 ม.ค. 2566
2 พ.อ. เชาว์ ศังขวณิช นาง พรทิพย์ ศังขวณิช 216,267 13 ม.ค. 2566
3 พ.ท. พูนศักดิ์ พสุนนท์ นาย นพดล พสุนนท์ 216,554 13 ม.ค. 2566
4 พ.ท. สัมภาษณ์ โสตถิโยธิน น.ส. ณัฐภัสสรา โสตถิโยธิน 216,559 13 ม.ค. 2566
5 พ.ท. ประจวบ เกิดสำอางค์ นาง เผื่อน เกิดสำอางค์ 216,259 13 ม.ค. 2566
6 พ.ต. สมชาย ส่งแก้ว นาง ศุลีพร ส่งแก้ว 216,282 13 ม.ค. 2566
7 ร.ท. ประมวล ดีอ่วม น.ส. นิรมล ดีอ่วม 216,560 13 ม.ค. 2566
8 ร.ต. อุสา ศรีวิสุทธิ์ ร.ต. สุธีร์ ศรีวิสุทธิ์ 216,567 13 ม.ค. 2566
9 ร.ต. ยงยุทธ มีศรีชัย นาย ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 215,968 13 ม.ค. 2566
10 ร.ต. ชาลี คล้ายวรรณะ นาง นงเยาว์ ศรีปรีเปรม 216,553 13 ม.ค. 2566