การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. พะเนาว์ แก้วจงกูล นาง ประเทือง แก้วจงกูล 216,524 มทบ.21 18 ม.ค. 2566
2 ร.ต. แต้ม บุญเกษม นาย พรปิยะ บุญเกษม 71,119 มทบ.31 18 ม.ค. 2566
3 ร.ต. แต้ม บุญเกษม นาง นภาพร เรืองเกตุ 74,000 มทบ.31 18 ม.ค. 2566
4 ร.ต. แต้ม บุญเกษม นาย กิตติพงษ์ บุญเกษม 71,119 มทบ.31 18 ม.ค. 2566
5 ร.ต. โกมล ขาวเหลือง น.ส. ปวันรัตน์ ธาดาจิตติสุนทร 216,545 มทบ.13 18 ม.ค. 2566
6 จ.ส.อ. พูลสุข พัฒนกิจ นาง อริศรา พัฒนกิจ 216,232 พธ.ทบ. 18 ม.ค. 2566
7 จ.ส.อ. พลพัฒน์ เพิ่มพูน นาง วรรณวิไล เพิ่มพูน 216,527 มทบ.13 18 ม.ค. 2566
8 ส.อ. สุชาติ จันต๊ะคาด นาง แฝง รัตนบุรุษ 172,317 มทบ.37 18 ม.ค. 2566
9 ส.อ. สมรักษ์ คำมุงคุณ นาย ภานุมาศ คำมุงคุณ 216,230 มทบ.19 18 ม.ค. 2566
10 ส.อ. เฉลิมชัย หล่อกุ้น นาง ศิริพร จักสกุล 215,922 ร.25 พัน.2 18 ม.ค. 2566