การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาย แนบ น้อยแก้ว ร.ต. สมศักดิ์ น้อยแก้ว 214,316 มทบ.31 16 ก.ย. 2564
2 นาง งามพิศ เผ่ากล้า นาง นัทธมน กิ๊บสัน 214,319 มทบ.31 16 ก.ย. 2564
3 นาง แยง สุริยะมาต ร.ต. ชัยรัตน์ ตงศิริ 214,318 มทบ.210 16 ก.ย. 2564
4 นาง บัวลอย ทิพย์อาภรณ์ นาง สุพิชฌาย์ ทิพย์อาภรณ์ 214,317 มทบ.21 16 ก.ย. 2564
5 นาย มี นักหล่อ ร.ต. วิสิทธิ์ เพ็ชรพราว 214,317 มทบ.18 16 ก.ย. 2564
6 นาง สน พูลทรัพย์สิน ร.อ. สุเทพ พูลทรัพย์สิน 172,904 มทบ.17 16 ก.ย. 2564
7 นาง สมจิตร อินทรทรัพย์ จ.ส.อ. อุดมลักษณ์ อินทรทรัพย์ 214,322 มทบ.13 16 ก.ย. 2564
8 นาง กาหลง สำลีอ่อน นาง สมรัตน์ สุคนธ์สราญ 214,319 มทบ.13 16 ก.ย. 2564
9 นาย บุญ ทรายกันคำ จ.ส.อ. ณัฐศักดิ์ ยศสุวรรณ 210,045 ศฝ.นศท.มทบ.32 16 ก.ย. 2564
10 นาง หลี รักษาสุข ร.ต. ณัฐกาญจน์ เกิดสูง 214,351 มทบ.33 16 ก.ย. 2564