การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ประสงค์ เจริญใจ นาง วันเพ็ญ เจริญใจ 212,441 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
2 ร.ต. สมโพจน์ พรมจันทร์ นาง เกียรติกนก พรมจันทร์ 212,456 มทบ.29 28 ธ.ค. 2563
3 ร.ต. สมยศ นาอุ่นเรือน นาง ดารา นาอุ่นเรือน 212,448 มทบ.18 28 ธ.ค. 2563
4 ร.ต. เยื้อน เรียนเวช นาง บังอร เรียนเวช 212,445 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
5 ร.ต. พเยาว์ เกษร นาง กัญฑิมา เกษร 212,447 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
6 ร.ต. จำนงค์ ท้าวศรีสกุล นาง น้อย ท้าวศรีสกุล 212,440 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
7 จ.ส.อ. สุธี กันภัย นาง ทองเลียบ กันภัย 212,449 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
8 ส.อ. นพดล แสงภู่ น.ส. แทนหทัย แสงภู่ 37,320 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
9 ส.อ. นพดล แสงภู่ นาง วิไล ทองสุข 37,320 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563
10 ส.อ. นพดล แสงภู่ ร.ท. พิชิตพล แสงภู่ 100,000 มทบ.13 28 ธ.ค. 2563