การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ศรศิลป์ ล้ำเสถียร นาง เสงี่ยม ล้ำเสถียร 214,366 มทบ.18 2 มิ.ย. 2564
2 นาง ดา ใจตึก พ.ต. คณัสนันท์ ใจตึก 214,107 ป.4 2 มิ.ย. 2564
3 พ.ท. สุวัฒน์ ผาพันธ์ นาง สมจิตร ผาพันธ์ 214,367 มทบ.24 31 พ.ค. 2564
4 ร.อ. จำนงค์ บุญนิรันดร์ นาง ทองหล่อ บุญนิรันดร์ 214,364 ช.พัน.6 พล.ร.6 31 พ.ค. 2564
5 ร.ต. ชัยณรงค์ เย็นใจ นาง อัญชัญ เย็นใจ 214,377 มทบ.34 31 พ.ค. 2564
6 ร.ต. ปราบพล ชนะพาห์ นาง รัฐฎิยา ชนะพาห์ 214,365 มทบ.23 31 พ.ค. 2564
7 ร.ต. ปาน รอดคำ นาย บุญยืน รอดคำ 214,371 มทบ.18 31 พ.ค. 2564
8 ร.ต. ชัชพงศ์ แสงผึ้ง นาง แสงเดือน แสงผึ้ง 214,364 มทบ.33 31 พ.ค. 2564
9 ร.ต. ประมวญ หล้าแดง นาย กิตคงไผท หล้าแดง 214,361 มทบ.35 31 พ.ค. 2564
10 ร.ต. เสริม บุญชู นาย ไพศาล บุญชู 32,170 มทบ.31 31 พ.ค. 2564