การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ต. คมณัฐ ป้อมสุขศรี (ป้อมสุข) นาง นันทวรรณ ปัอมสุข 214,010 มทบ.39 30 พ.ค. 2566
2 พ.อ. จำนงค์ สุทธิยาภรณ์ นาง นงลักษณ์ สุทธิยาภรณ์ 215,555 มทบ.41 30 พ.ค. 2566
3 พ.ท. พรหม คุณสมิทธพงษ์ นาง เฉลิมศรี ศรีทุมา 214,560 มทบ.15 30 พ.ค. 2566
4 พ.ต. วิรัตน์ แสงชัยยะ นาง สมถวิล แสงชัยยะ 215,522 มทบ.22 30 พ.ค. 2566
5 ร.ท. สานิตย์ ศิริพัฒนางกูร น.ส. นทสรวง ศิริพัฒนางกูร 215,526 สง.สด.จว.ส.พ. 30 พ.ค. 2566
6 ร.ท. โกศล ผลผาฤทธิ์ นาง ทองอินทร์ ชมพักตร์ 214,941 พัน.ซบร.23 บชร.3 30 พ.ค. 2566
7 ร.ต. ทวีศักดิ์ สุทธิบุญ นาย อรรถพล สุทธิบุญ 47,290 มทบ.24 30 พ.ค. 2566
8 ร.ต. ทวีศักดิ์ สุทธิบุญ นาย พุฒิพงศ์ สุทธิบุญ 47,290 มทบ.24 30 พ.ค. 2566
9 ร.ต. ทวีศักดิ์ สุทธิบุญ นาย ธนวัฒน์ สุทธิบุญ 120,290 มทบ.24 30 พ.ค. 2566
10 จ.ส.อ. ผล ลอยลิบ นาง เล็ก ลอยลิบ 215,517 มทบ.43 30 พ.ค. 2566