การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง พวงเลียง สังข์สอาด ร.ต. วีระ สังข์สอาด 214,154 มทบ.17 28 ธ.ค. 2564
2 นาง บุญเพิ่ม วรรณทอง จ.ส.อ. จรัญ วรรณทอง 213,801 ช.11 พัน.602 28 ธ.ค. 2564
3 นาย บุญเลิศ ศุภสุข ร.ต. มารุต ศุภสุข 214,113 มทบ.22 28 ธ.ค. 2564
4 นาง เจียม ช่วยงาน ร.ท. ปรีชา โรจนะ 214,107 มทบ.21 28 ธ.ค. 2564
5 นาง ประเสริฐ นครังสุ ร.ต. สรโรจน์ เวงสูงเนิน 214,107 มทบ.21 28 ธ.ค. 2564
6 นาง ประยงค์ ไทยวิเศษ นาย บุญทรง จีนลอย 213,515 มทบ.21 28 ธ.ค. 2564
7 นาง จอก ซึมกลาง ร.ท. ทศพล ซึมกลาง 214,097 มทบ.21 28 ธ.ค. 2564
8 นาง กาญจนา มีชูแสง นาย ดนัย มีชูแสง 214,096 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2564
9 นาย รังษี ชัชวาลย์ พ.ท. สุพจน์ ชัชวาลย์ 214,133 สง.สด.จว.ล.ย. 28 ธ.ค. 2564
10 นาง ทา ใจนวล ร.ต. สมศักดิ์ ปู่ลมดี 214,140 มทบ.310 28 ธ.ค. 2564