การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ต. วุฒาทิต นิตรมร นาง ไฉไล นิตรมร 213,115 มทบ.21 31 พ.ค. 2565
2 พ.อ. ถาวร รอดกูล นาง สุนีย์ รอดกูล 207,366 มทบ.42 31 พ.ค. 2565
3 พ.ท. วัชระ ดอนเงิน น.ส. วัชราวรรณ ดอนเงิน 24,368 มทบ.45 31 พ.ค. 2565
4 พ.ท. วัชระ ดอนเงิน นาง วัชราวดี กิจหงวน 165,268 มทบ.45 31 พ.ค. 2565
5 พ.ท. วัชระ ดอนเงิน นาย กฤษฎากร ดอนเงิน 24,368 มทบ.45 31 พ.ค. 2565
6 พ.ท. สุนทร พร้อมเจริญ นาย ประทิน พร้อมเจริญ 214,831 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 31 พ.ค. 2565
7 พ.ท. สัมฤทธิ์ ชัยชนะกลาง นาง แสน ชัยชนะกลาง 214,864 มทบ.21 31 พ.ค. 2565
8 พ.ท. ทองจันทร์ อันพาพรม นาง จันทร อันพาพรม 214,863 มทบ.21 31 พ.ค. 2565
9 พ.ต. ทองจุล ภู่นา นาง นิตยา ภู่นา 214,804 มทบ.13 31 พ.ค. 2565
10 พ.ต. ศิวสิทธิ์ จีนสลุดวงษ์ นาง สิน จีนสลุด 214,544 มทบ.39 31 พ.ค. 2565