การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง บัวผัด ปันยะ อส.ทพ. สุคล ยะเปี้ย 205,795 กรม ทพ.35 11 พ.ย. 2563
2 พ.ต. สุวิทย์ เรืองดี นาง นิรมล เรืองดี 211,768 กรม สน.พล.ร.9 10 พ.ย. 2563
3 ร.ท. อดิศร ตอนกลาง นาง เบ็ญจมาศ ตอนกลาง 211,996 มทบ.21 10 พ.ย. 2563
4 ร.อ. ช่อ ปราณีตพลกรัง น.ส. รวีรัตน์ ปราณีตพลกรัง 212,020 มทบ.21 10 พ.ย. 2563
5 ร.ท. สุรสิทธิ์ เฮงประดิษฐ นาง สมศรี เฮงประดิษฐ 212,018 มทบ.13 10 พ.ย. 2563
6 ร.ต. พสิษฐ์ ศรีสุดจิตต์ นาง มณิศา ศรีสุดจิตต์ 212,019 มทบ.13 10 พ.ย. 2563
7 ร.ต. พูลสวัสดิ์ คันธา นาย พงษ์พิทักษ์ คันธา 118,000 มทบ.23 10 พ.ย. 2563
8 ร.ต. พูลสวัสดิ์ คันธา นาง บุญแปลง สุริยะ 94,000 มทบ.23 10 พ.ย. 2563
9 อส.ทพ. บุญเรือง อิมอิ่ม นาง ทองยุ่น งิ้วไธสง 196,130 กรม ทพ.26 10 พ.ย. 2563
10 พลฯอาสา ณรงค์ จันทร์เกษม นาง สมบูรณ์ ระยะทอง 212,021 มทบ.13 10 พ.ย. 2563