การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. กิติรัตน์ สายพัฒนะ นาง พรรณี สายพัฒนะ 201,382 มทบ.18 23 พ.ย. 2566
2 พ.ต. เสถียร เสียงใส นาง บัวเรียน เสียงใส 215,127 มทบ.24 23 พ.ย. 2566
3 ร.ต. พูลศักดิ์ คำแก่น นาย สหรัฐ คำแก่น 215,129 มทบ.22 23 พ.ย. 2566
4 นาง ไอ จันทอง จ.ส.อ. ปัญญา จันทอง 215,086 กรม ทพ.32 23 พ.ย. 2566
5 นาง ศิริอร วิสิทธิ์วงษ์ นาย พงศธร วิสิทธิ์วงษ์ 215,089 มทบ.31 23 พ.ย. 2566
6 นาง ประไพ ไถ้เงิน นาง เยาวภา ไถ้เงิน 215,103 มทบ.13 23 พ.ย. 2566
7 นาง สายคำ นาคเอม นาง บุญศิริ สุทธิกาญจน์กุล 215,106 มทบ.39 23 พ.ย. 2566
8 นาง ศรีทอง กองขา ร.ท. ชูธง คงพันธ์ 215,106 ช.3 พัน.302 23 พ.ย. 2566
9 นาง เงิน รุ่งยิ้ม พ.ท. ฉัตรชนก รุ่งยิ้ม 215,136 มทบ.39 23 พ.ย. 2566
10 นาง หิรัญ กันพิทักษ์ พ.ต. พิเชษฐ กันพิทักษ์ 215,114 ศฝ.นศท.มทบ.31 23 พ.ย. 2566