การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง รัศมี ศรีระวงค์ นาง เบญจวรรณ ไฝทาคำ 150,000 มทบ.29 12 มี.ค. 2564
2 พ.ท. ประทีป หีบแก้ว นาย เจนศักดิ์ หีบแก้ว 214,778 มทบ.15 12 มี.ค. 2564
3 ร.ต. จำนง ศิลาเลิศ นาง เพียงเพ็ญ ศิลาเลิศ 214,777 มทบ.310 12 มี.ค. 2564
4 จ.ส.อ. สอาด ชัยศักดิ์ นาง ละออง ชัยศักดิ์ 214,774 มทบ.12 12 มี.ค. 2564
5 จ.ส.อ. ดฤษดิ์ดุลย์ จันทวงศ์ นาง จิรสวัสดิ์ จันทวงศ์ 214,776 มทบ.17 12 มี.ค. 2564
6 จ.ส.อ. ปรีชาพล จงอุตส่าห์ น.ส. กฤติยา เพ็งอารีย์ 214,034 ป.6 พัน.16 12 มี.ค. 2564
7 นาง น้ำตาล ธาตุจันทร์ จ.ส.อ. ณรงค์ชัย ธาตุจันทร์ 214,639 พัน.ซบร.23 บชร.3 12 มี.ค. 2564
8 นาง รัศมี ศรีระวงค์ นาย นภาดล คะสาราช 64,772 มทบ.29 12 มี.ค. 2564
9 นาย สังข์ทอง แม้นมณี ร.อ. กรมศิลป์ แม้นมณี 214,772 มทบ.24 12 มี.ค. 2564
10 นาง สถิตย์ ศรีแสงอ่อน ร.ต. รักพงษ์ ศรีแสงอ่อน 214,775 มทบ.13 12 มี.ค. 2564