การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. ภัทระ แจ้งจงดี น.ส. มะริสา บุญมี 9,777 ช.พัน.4 พล.ร.4 30 ก.ย. 2565
2 จ.ส.อ. ภัทระ แจ้งจงดี นาย นนทวัฒน์ แจ้งจงดี 163,774 ช.พัน.4 พล.ร.4 30 ก.ย. 2565
3 จ.ส.อ. ประยูร ยะแก้ว นาย ประเสริฐ ยะแก้ว 64,597 มทบ.33 30 ก.ย. 2565
4 จ.ส.อ. ประยูร ยะแก้ว นาง ดรรชนี ยะแก้ว 109,400 มทบ.33 30 ก.ย. 2565
5 นาง บัวพันธ์ คงรักษ์ นาย นพพร คงรักษ์ 164,542 คส.สพ.ทบ. 30 ก.ย. 2565
6 นาง ม่วย เพิ่มกำลังพล นาง วิมลพรรณ พัชรศาสตรา 174,656 มทบ.33 30 ก.ย. 2565
7 ร.ท. ดิเรก คะชาชื่น นาง แน่งน้อย คะชาชื่น 214,538 มทบ.14 28 ก.ย. 2565
8 ร.ท. ณัฐศักดิ์ ขันอาสา นาง จารุวรรณ ขันอาสา 214,276 ร.21 พัน.3 รอ. 28 ก.ย. 2565
9 ร.ต. อัครเดช อุ่นแก้ว นาง ศรีไพร อุ่นแก้ว 214,570 มทบ.13 28 ก.ย. 2565
10 ร.ต. พิมพา กอแก้ว น.ส. ลักขณา กอแก้ว 20,967 ป.6 พัน.6 28 ก.ย. 2565