การจ่ายเงินสงเคราะห์บำรุงศพ

เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ มีวิธีดำเนินการจ่ายเงินตามประเภทของกลุ่มสมาชิกที่ส่งเงิน โดยแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 ส่วน และแยกกลุ่มสมาชิกได้ 3 กลุ่ม และแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

การจ่ายเงินครั้งที่ 1

กฌป.สก.ทบ.ดำเนินการทดรองจ่ายให้ก่อนดังนี้

 1. โอนจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพส่วนภูมิภาค

  สมาชิกที่สังกัดหน่วยในส่วนภูมิภาค จทบ., มทบ. จนถึงหน่วยระดับกองพัน สัสดีจังหวัดหรือหน่วยผู้ส่งเงินในส่วนภูมิภาค กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก (แผนกการเงินฌาปนกิจ) จะดำเนินการโอนจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเข้าบัญชีเงินฝากหน่วย ที่สมาชิกผู้เสียชีวิตสังกัดอยู่ โดยหน่วยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท และหรือผู้จัดการศพ แทน กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก (แผนกการเงินฌาปนกิจ)

 2. จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพที่ส่วนกลาง
  1. สมาชิกที่สังกัดหน่วยในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) มทบ., กห., บก.ทหารสูงสุด หรือหน่วยผู้ส่งเงินในส่วนกลาง กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก (แผนกการเงินฌาปนกิจ) ด้วย “เช็คขีดคร่อม” สั่งจ่ายในนาม “ทายาท และหรือผู้จัดการศพ”
  2. สมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วย สมาชิกส่วนกลาง, สมาชิกส่วนธนาณัติ และสมาชิกส่วนธนาคาร กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก (แผนกการเงินฌาปนกิจ) จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้แก่ทายาท และหรือผู้จัดการศพ เช่นเดียวกับสมาชิกที่สังกัดหน่วยในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)

การจ่ายเงินครั้งที่ 2

จะดำเนินการโอนจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของทายาทภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศในเดือนถัดไป