การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 29 ธ.ค. 2565
2 นปอ. 29 ธ.ค. 2565
3 พล.ม.2 รอ. 29 ธ.ค. 2565
4 สลก.ทบ. 29 ธ.ค. 2565
5 ศศท. 29 ธ.ค. 2565
6 พบ. 29 ธ.ค. 2565
7 ขกท. 29 ธ.ค. 2565
8 ขว.ทบ. 29 ธ.ค. 2565
9 ยย.ทบ. 29 ธ.ค. 2565
10 ศซส.สพ.ทบ. 29 ธ.ค. 2565