การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รร.กบ.ทบ. 5 พ.ค. 2565
2 วพม. 3 พ.ค. 2565
3 วพบ. 3 พ.ค. 2565
4 สพธ. 3 พ.ค. 2565
5 รร.สร.พบ. 3 พ.ค. 2565
6 ศพม. 3 พ.ค. 2565
7 กง.ทหาร 29 เม.ย. 2565
8 พธ.ทบ. 29 เม.ย. 2565
9 นปอ. 29 เม.ย. 2565
10 พล.ม.2 รอ. 29 เม.ย. 2565