การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 3 ต.ค. 2566
2 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 1 ต.ค. 2566
3 กง.ทหาร 29 ก.ย. 2566
4 พธ.ทบ. 29 ก.ย. 2566
5 นปอ. 29 ก.ย. 2566
6 ศศท. 29 ก.ย. 2566
7 พบ. 29 ก.ย. 2566
8 ขกท. 29 ก.ย. 2566
9 ยย.ทบ. 29 ก.ย. 2566
10 ดย.ทบ. 29 ก.ย. 2566