การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 28 เม.ย. 2566
2 พธ.ทบ. 28 เม.ย. 2566
3 ศศท. 28 เม.ย. 2566
4 พบ. 28 เม.ย. 2566
5 ขว.ทบ. 28 เม.ย. 2566
6 ยย.ทบ. 28 เม.ย. 2566
7 พัน.ขกท. 28 เม.ย. 2566
8 กร.ทบ. 28 เม.ย. 2566
9 วพม. 28 เม.ย. 2566
10 สตน.ทบ. 28 เม.ย. 2566