การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สป. 10 ก.พ. 2564
2 กง.ทหาร 29 ม.ค. 2564
3 พบ. 28 ม.ค. 2564
4 พัน.ขกท. 28 ม.ค. 2564
5 วพม. 28 ม.ค. 2564
6 กบ.ทบ. 28 ม.ค. 2564
7 วพบ. 28 ม.ค. 2564
8 สสน.บก.ทบ. 28 ม.ค. 2564
9 สวพท. 28 ม.ค. 2564
10 สพธ. 28 ม.ค. 2564