การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สพธ. 14 ธ.ค. 2564
2 รร.กบ.ทบ. 11 ธ.ค. 2564
3 สปช.ทบ. 9 ธ.ค. 2564
4 วพม. 8 ธ.ค. 2564
5 วพบ. 7 ธ.ค. 2564
6 รร.สร.พบ. 6 ธ.ค. 2564
7 รร.กง.กง.ทบ. 4 ธ.ค. 2564
8 ศพม. 1 ธ.ค. 2564
9 กรจ.มทบ.11 1 ธ.ค. 2564
10 กง.ทหาร 30 พ.ย. 2564