การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 ธ.ค. 2563
2 พบ. 29 ธ.ค. 2563
3 พัน.ขกท. 29 ธ.ค. 2563
4 วพม. 29 ธ.ค. 2563
5 วพบ. 29 ธ.ค. 2563
6 สพธ. 29 ธ.ค. 2563
7 รร.สร.พบ. 29 ธ.ค. 2563
8 รร.กง.กง.ทบ. 29 ธ.ค. 2563
9 สส. 29 ธ.ค. 2563
10 ศพม. 29 ธ.ค. 2563