การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรส.สก.ทบ. 6 พ.ค. 2564
2 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2564
3 พบ. 29 เม.ย. 2564
4 รวท.อท.ศอพท. 29 เม.ย. 2564
5 วพม. 29 เม.ย. 2564
6 กบ.ทบ. 29 เม.ย. 2564
7 วพบ. 29 เม.ย. 2564
8 สวพท. 29 เม.ย. 2564
9 สสน.บก.ทบ. 29 เม.ย. 2564
10 สพธ. 29 เม.ย. 2564