การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สป. 14 ต.ค. 2563
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 8 ต.ค. 2563
3 พัน.นร.รร..ขส.ขส.ทบ. 6 ต.ค. 2563
4 พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ. 5 ต.ค. 2563
5 รร.สห.ทบ. 30 ก.ย. 2563
6 กง.ทหาร 30 ก.ย. 2563
7 สสน.บก.ทบ. 30 ก.ย. 2563
8 พล.ม.2 รอ. 29 ก.ย. 2563
9 พบ. 29 ก.ย. 2563
10 รวท.อท.ศอพท. 29 ก.ย. 2563