การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 11 ส.ค. 2565
2 กอง.รจ.มทบ.11 5 ส.ค. 2565
3 ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. 4 ส.ค. 2565
4 ศพม. 2 ส.ค. 2565
5 รร.กบ.ทบ. 2 ส.ค. 2565
6 วพม. 1 ส.ค. 2565
7 สพธ. 1 ส.ค. 2565
8 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 1 ส.ค. 2565
9 กง.ทหาร 27 ก.ค. 2565
10 นปอ. 27 ก.ค. 2565