การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 8 ก.ย. 2564
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 7 ก.ย. 2564
3 ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. 6 ก.ย. 2564
4 สปช.ทบ. 2 ก.ย. 2564
5 สพธ. 2 ก.ย. 2564
6 ยย.ทบ. 1 ก.ย. 2564
7 วพม. 1 ก.ย. 2564
8 วพบ. 1 ก.ย. 2564
9 รร.สร.พบ. 1 ก.ย. 2564
10 ศพม. 1 ก.ย. 2564