การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สง.ปรมน.ทบ. 30 ส.ค. 2566
2 วศ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
3 ดย.ทบ. 30 ส.ค. 2566
4 กพ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
5 ยก.ทบ. 30 ส.ค. 2566
6 สห.ทบ. 30 ส.ค. 2566
7 สบ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
8 กบ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
9 รพ.รร.6 30 ส.ค. 2566
10 กธก.สก.ทบ. 30 ส.ค. 2566