การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 10 ต.ค. 2565
2 พัน.นร.ขส.ขส.ทบ. 6 ต.ค. 2565
3 วพบ. 3 ต.ค. 2565
4 ศพม. 3 ต.ค. 2565
5 กง.ทหาร 30 ก.ย. 2565
6 พล.ร.9 30 ก.ย. 2565
7 นปอ. 30 ก.ย. 2565
8 พล.ม.2 รอ. 30 ก.ย. 2565
9 นรด. 30 ก.ย. 2565
10 สลก.ทบ. 30 ก.ย. 2565