การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 สด.ก.ท. 31 ส.ค. 2565
92 พัน.นร.ส.สส. 31 ส.ค. 2565
93 สส. 31 ส.ค. 2565
94 รร.สร.พบ. 31 ส.ค. 2565
95 ขส.ทบ. 30 ส.ค. 2565
96 พธ.ทบ. 30 ส.ค. 2565
97 ขกท. 30 ส.ค. 2565
98 สง.ปรมน.ทบ. 30 ส.ค. 2565
99 วศ.ทบ. 30 ส.ค. 2565
100 ดย.ทบ. 30 ส.ค. 2565