การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 สด.ก.ท. 31 ส.ค. 2566
92 สสน.บก.ทบ. 31 ส.ค. 2566
93 สส. 31 ส.ค. 2566
94 ขส.ทบ. 30 ส.ค. 2566
95 ขว.ทบ. 30 ส.ค. 2566
96 สง.ปรมน.ทบ. 30 ส.ค. 2566
97 วศ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
98 ดย.ทบ. 30 ส.ค. 2566
99 กพ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
100 ยก.ทบ. 30 ส.ค. 2566