การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สมาชิกธนาคาร 21 ก.ค. 2566
102 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 10 ก.ค. 2566
103 พัน.นร.นน.สพ.สพ.ทบ. 6 ก.ค. 2566
104 กง.ทหาร 30 มิ.ย. 2566
105 พธ.ทบ. 30 มิ.ย. 2566
106 นปอ. 30 มิ.ย. 2566
107 ศศท. 30 มิ.ย. 2566
108 พบ. 30 มิ.ย. 2566
109 ยย.ทบ. 30 มิ.ย. 2566
110 พัน.ขกท. 30 มิ.ย. 2566