การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 กบ.ทบ. 30 ส.ค. 2565
112 ยศ.ทบ. 30 ส.ค. 2565
113 มทบ.11 30 ส.ค. 2565
114 สธน.ทบ. 30 ส.ค. 2565
115 รวท.อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2565
116 ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2565
117 สป. 29 ส.ค. 2565
118 ศพก.ทบ.รามอินทรา 29 ส.ค. 2565
119 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 29 ส.ค. 2565
120 สร. 29 ส.ค. 2565