การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 กอท.สก.ทบ. 29 ส.ค. 2566
122 กฌป.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2566
123 ฝปช.อผศ. 28 ส.ค. 2566
124 รพ.อผศ. 28 ส.ค. 2566
125 กรส.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2566
126 สปภ.อผศ. 28 ส.ค. 2566
127 สรพ.อผศ. 28 ส.ค. 2566
128 สลก.ทบ. 31 ส.ค. 2566
129 สลก.ทบ.พระเจ้าลูกเธอฯ 28 ส.ค. 2566
130 สมาชิกธนาคาร 24 ส.ค. 2566