การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 15 ส.ค. 2566
132 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 4 ส.ค. 2566
133 วพม. 3 ส.ค. 2566