การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 จบ. 29 มิ.ย. 2566
142 ศซบ.ทบ. 29 มิ.ย. 2566
143 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 29 มิ.ย. 2566
144 รร.กง.กง.ทบ. 29 มิ.ย. 2566
145 กง.ทบ. 29 มิ.ย. 2566
146 ยศ.ทบ. 29 มิ.ย. 2566
147 กบ.ทบ. 29 มิ.ย. 2566
148 มทบ.11 29 มิ.ย. 2566
149 รร.สธ.ทบ. 29 มิ.ย. 2566
150 สพ.ทบ. 29 มิ.ย. 2566