การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 วทบ. 27 ก.ค. 2565
162 รร.ขว.ทบ. 27 ก.ค. 2565
163 สพ.ทบ. 27 ก.ค. 2565
164 สด.จว.ก.ท. 27 ก.ค. 2565
165 สสน.บก.ทบ. 27 ก.ค. 2565
166 พัน.นร.รร.ส.สส. 27 ก.ค. 2565
167 มทบ.11 27 ก.ค. 2565
168 สส. 27 ก.ค. 2565
169 รร.สร.พบ. 27 ก.ค. 2565
170 พธ.ทบ. 26 ก.ค. 2565