การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 พัน.ขกท. 29 ก.ย. 2566
12 นรด. 29 ก.ย. 2566
13 กร.ทบ. 29 ก.ย. 2566
14 สห.ทบ. 29 ก.ย. 2566
15 สบ.ทบ. 29 ก.ย. 2566
16 วพม. 29 ก.ย. 2566
17 สตน.ทบ. 29 ก.ย. 2566
18 นรด. 29 ก.ย. 2566
19 วพบ. 29 ก.ย. 2566
20 สพธ. 29 ก.ย. 2566