การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 รวท.อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2566
22 ศพก.ทบ.รามอินทรา 29 ส.ค. 2566
23 สป. 29 ส.ค. 2566
24 สร. 29 ส.ค. 2566
25 อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2566
26 กอท.สก.ทบ. 29 ส.ค. 2566
27 กฌป.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2566
28 ฝปช.อผศ. 28 ส.ค. 2566
29 รพ.อผศ. 28 ส.ค. 2566
30 กรส.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2566