การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 กร.ทบ. 30 ก.ย. 2565
32 พธ.ทบ. 29 ก.ย. 2565
33 ขส.ทบ. 29 ก.ย. 2565
34 ขว.ทบ. 29 ก.ย. 2565
35 วศ.ทบ. 29 ก.ย. 2565
36 ดย.ทบ. 29 ก.ย. 2565
37 สปช.ทบ. 29 ก.ย. 2565
38 สบ.ทบ. 29 ก.ย. 2565
39 รพ.รร.6 29 ก.ย. 2565
40 กธก.สก.ทบ. 29 ก.ย. 2565