การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 สปภ.อผศ. 28 ส.ค. 2566
32 สรพ.อผศ. 28 ส.ค. 2566
33 สลก.ทบ. 31 ส.ค. 2566
34 สลก.ทบ.พระเจ้าลูกเธอฯ 28 ส.ค. 2566
35 สมาชิกธนาคาร 24 ส.ค. 2566
36 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 15 ส.ค. 2566
37 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 4 ส.ค. 2566
38 วพม. 3 ส.ค. 2566
39 พธ.ทบ. 31 ก.ค. 2566
40 นปอ. 31 ก.ค. 2566