การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 ศศท. 31 ก.ค. 2566
42 พบ. 31 ก.ค. 2566
43 ขว.ทบ. 31 ก.ค. 2566
44 ยย.ทบ. 31 ก.ค. 2566
45 พัน.ขกท. 31 ก.ค. 2566
46 นรด. 31 ก.ค. 2566
47 กร.ทบ. 31 ก.ค. 2566
48 พัน.นรด. 31 ก.ค. 2566
49 วพบ. 31 ก.ค. 2566
50 สพธ. 31 ก.ค. 2566