การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 จบ. 29 ก.ย. 2565
42 ศซบ.ทบ. 29 ก.ย. 2565
43 รร.กง.กง.ทบ. 29 ก.ย. 2565
44 กบ.ทบ. 29 ก.ย. 2565
45 ยศ.ทบ. 29 ก.ย. 2565
46 มทบ.11 29 ก.ย. 2565
47 กง.ทบ. 29 ก.ย. 2565
48 สธน.ทบ. 29 ก.ย. 2565
49 กร.ทบ. 29 ก.ย. 2565
50 สวพ.ทบ. 29 ก.ย. 2565