การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 สวพท. 31 ก.ค. 2566
52 รร.สร.พบ. 31 ก.ค. 2566
53 รร.กง.กง.ทบ. 31 ก.ค. 2566
54 รร.ขว.ทบ. 31 ก.ค. 2566
55 ศพม. 31 ก.ค. 2566
56 รร.กบ.ทบ. 31 ก.ค. 2566
57 สด.ก.ท. 31 ก.ค. 2566
58 สสน.บก.ทบ. 31 ก.ค. 2566
59 กง.ทหาร 27 ก.ค. 2566
60 ขส.ทบ. 27 ก.ค. 2566