การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 สรพ.อผศ. 26 ก.ย. 2566
62 สมาชิกธนาคาร 22 ก.ย. 2566
63 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 7 ก.ย. 2566
64 พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ. 4 ก.ย. 2566
65 พัน.นร.พธ.พธ.ทบ. 4 ก.ย. 2566
66 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 2 ก.ย. 2566
67 กง.ทหาร 31 ส.ค. 2566
68 พธ.ทบ. 31 ส.ค. 2566
69 นปอ. 31 ส.ค. 2566
70 พล.ม.2 รอ. 31 ส.ค. 2566