การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 พัน.นรด. 31 ส.ค. 2566
82 วพบ. 31 ส.ค. 2566
83 สพธ. 31 ส.ค. 2566
84 สวพท. 31 ส.ค. 2566
85 วทบ. 31 ส.ค. 2566
86 รร.กง.กง.ทบ. 31 ส.ค. 2566
87 พัน.นร.รร.ส.สส. 31 ส.ค. 2566
88 รร.ขว.ทบ. 31 ส.ค. 2566
89 รร.กบ.ทบ. 31 ส.ค. 2566
90 นร.สห.สห.ทบ. 31 ส.ค. 2566