การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 9 ม.ค. 2566
2 สด.จว.ป.ข. 5 ม.ค. 2566
3 สด.จว.ส.ข. 3 ม.ค. 2566
4 มทบ.26 29 ธ.ค. 2565
5 สด.จว.ช.ม. 29 ธ.ค. 2565
6 กรม.ทพ.42 29 ธ.ค. 2565
7 มทบ.17 29 ธ.ค. 2565
8 มทบ.27 29 ธ.ค. 2565
9 มทบ.12 29 ธ.ค. 2565
10 มทบ.36 29 ธ.ค. 2565