การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 9 พ.ค. 2566
2 สด.จว.ช.ม. 3 พ.ค. 2566
3 สด.จว.อ.ย. 3 พ.ค. 2566
4 สด.จว.ย.ส. 3 พ.ค. 2566
5 สด.จว.ก.พ. 2 พ.ค. 2566
6 สด.จว.พ.ท. 2 พ.ค. 2566
7 สด.จว.ภ.ก. 2 พ.ค. 2566
8 มทบ.12 28 เม.ย. 2566
9 มทบ.18 28 เม.ย. 2566
10 มทบ.36 28 เม.ย. 2566