การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.ส.ค. 18 ธ.ค. 2564
2 กรม ทพ.49 17 ธ.ค. 2564
3 สด.จว.ย.ล. 16 ธ.ค. 2564
4 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 15 ธ.ค. 2564
5 พัน.จจ. 12 ธ.ค. 2564
6 สด.จว.ส.ก. 11 ธ.ค. 2564
7 สด.จว.ช.ม. 6 ธ.ค. 2564
8 สด.จว.บ.ร. 3 ธ.ค. 2564
9 สด.จว.ก.ส. 2 ธ.ค. 2564
10 สด.จว.ส.บ. 1 ธ.ค. 2564