การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 15 ต.ค. 2563
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ต.ค. 2563
3 สด.จว.ม.ส. 1 ต.ค. 2563
4 กรม ทพ.22 30 ก.ย. 2563
5 กรม ทพ.46 30 ก.ย. 2563
6 ศพปน.พท.ศอพท. 30 ก.ย. 2563
7 สด.จว.ส.น. 30 ก.ย. 2563
8 สด.จว.น.ฐ. 30 ก.ย. 2563
9 สด.จว.น.บ. 30 ก.ย. 2563
10 สด.จว.ล.พ. 30 ก.ย. 2563