การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.ก.ส. 17 พ.ค. 2565
2 พัน.จจ. 9 พ.ค. 2565
3 สด.จว.ส.ค. 6 พ.ค. 2565
4 สด.จว.ช.บ. 5 พ.ค. 2565
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 พ.ค. 2565
6 สด.จว.บ.ร. 3 พ.ค. 2565
7 สด.จว.ย.ส. 3 พ.ค. 2565
8 สด.จว.จ.บ. 3 พ.ค. 2565
9 สด.จว.น.ค. 3 พ.ค. 2565
10 สด.จว.ป.จ. 3 พ.ค. 2565