การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. (พลทหาร) 8 ส.ค. 2565
2 กรม ทพ.46 4 ส.ค. 2565
3 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2565
4 สด.จว.ก.ส. 1 ส.ค. 2565
5 สด.จว.ส.น. 1 ส.ค. 2565
6 สด.จว.จ.บ. 1 ส.ค. 2565
7 มทบ.42 27 ก.ค. 2565
8 มทบ.22 27 ก.ค. 2565
9 ศบบ. 27 ก.ค. 2565
10 มทบ.31 27 ก.ค. 2565