การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 12 พ.ค. 2564
2 กรม ทพ.47 5 พ.ค. 2564
3 กรม ทพ.48 5 พ.ค. 2564
4 สด.จว.ม.ส. 5 พ.ค. 2564
5 สด.จว.ป.ข. 5 พ.ค. 2564
6 กรม ทพ.22 29 เม.ย. 2564
7 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 เม.ย. 2564
8 กรม ทพ.49 29 เม.ย. 2564
9 สด.จว.น.ศ. 29 เม.ย. 2564
10 สด.จว.ก.พ. 29 เม.ย. 2564