การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.จว.จ.บ. 29 ก.ย. 2566
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 ก.ย. 2566
3 สด.จว.ช.ม. 29 ก.ย. 2566
4 สด.จว.พ.ง. 29 ก.ย. 2566
5 มทบ.12 29 ก.ย. 2566
6 มทบ.36 29 ก.ย. 2566
7 มทบ.18 29 ก.ย. 2566
8 มทบ.42 29 ก.ย. 2566
9 ศบบ. 29 ก.ย. 2566
10 มทบ.15 29 ก.ย. 2566