การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 16 ก.พ. 2564
2 กรม ทพ.48 3 ก.พ. 2564
3 กรม ทพ.47 1 ก.พ. 2564
4 กรม ทพ.46 29 ม.ค. 2564
5 สด.จว.บ.ร. 29 ม.ค. 2564
6 สด.จว.ร.บ. 29 ม.ค. 2564
7 สด.จว.น.ภ. 29 ม.ค. 2564
8 สด.จว.ม.ส. 29 ม.ค. 2564
9 มทบ.13 28 ม.ค. 2564
10 พล.ช. 28 ม.ค. 2564