การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 8 ก.ย. 2564
2 กรม ทพ.47 2 ก.ย. 2564
3 สด.จว.บ.ร. 2 ก.ย. 2564
4 สด.จว.ช.น. 2 ก.ย. 2564
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.สร.พบ. 1 ก.ย. 2564
6 สด.จว.ก.ส. 1 ก.ย. 2564
7 สด.จว.ช.บ. 1 ก.ย. 2564
8 สด.จว.ฉ.ช. 1 ก.ย. 2564
9 สด.จว.ป.จ. 1 ก.ย. 2564
10 สด.จว.น.ภ. 1 ก.ย. 2564