การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 17 ธ.ค. 2563
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 16 ธ.ค. 2563
3 กรม ทพ.22 1 ธ.ค. 2563
4 สด.จว.ม.ส. 1 ธ.ค. 2563
5 สด.จว.ส.ป. 30 พ.ย. 2563
6 สด.จว.ป.ข. 30 พ.ย. 2563
7 มทบ.13 27 พ.ย. 2563
8 พล.ช. 27 พ.ย. 2563
9 กช. 27 พ.ย. 2563
10 มทบ.16 27 พ.ย. 2563