การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 กรม ทพ.22 27 ก.ค. 2565
312 กรม ทพ.48 (อส.ทพ.) 27 ก.ค. 2565
313 ศซส.สพ.ทบ. 27 ก.ค. 2565
314 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 ก.ค. 2565
315 กรม ทพ.49 (อส.ทพ.) 27 ก.ค. 2565
316 มทบ.32 27 ก.ค. 2565
317 สด.จว.น.ม. 27 ก.ค. 2565
318 สด.จว.อ.บ. 27 ก.ค. 2565
319 สด.จว.ร.อ. 27 ก.ค. 2565
320 สด.จว.ม.ค. 27 ก.ค. 2565