อัตราค่าบำรุงฌาปนสถานกองทัพบก

อัตราค่าบำรุงฌาปนสถานกองทัพบก

รายการ สมาชิก และลูกจ้าง ครอบครัว บุคคลทั่วไป
ค่ารถรับศพ ( VIP )
ในเขตกรุงเทพมหานคร700.-1,000.-1,600.-
ในเขตจังหวัดปริมณฑล1,000.-1,300.-2,000.-
ค่าบำรุงศาลาสวดพระอภิธรรม
ค่าเครื่องทองน้อย30.-30.-30.-
ค่าบำรุงทาสีและยากุฎเก็บศพ200.-200.-200.-
ค่าบำรุงศาลา 1,2500.-700.-1,200.-
ค่าเครื่องปรับอากาศศาลา 1,2500.-600.-800.-
ค่าเบำรุงศาลา 3,4,6,7,8700.-900.-1,400.-
ค่าเครื่องปรับอากาศศาลา 3,4,6,7,8600.-800.-1,000.-
ค่าบำรุงศาลา 5,9,10900.-1,200.-1,700.-
ค่าเครื่องปรับอากาศศาลา 5,9,10800.-1,000.-1,500.-
ค่าบำรุงเมรุ600.-700.-1,000.-
ค่าน้ำมันเผา2,700.-2,900.-3,600.-
ค่าบำรุงสาธารณูปโภควันสวด,วันทำบุญและวันฌาปนกิจ400.-500.-800.-
ค่าบำรุงสวดในวันสวดพระอภิธรรม100.-100.-100.-
ค่าบำรุงวัดในวันฌาปนกิจศพ/บรรจุศพ100.-100.-100.-
ค่าบำรุงสถานที่ (กรณีเจ้าภาพจัดดอกไม้มาเอง)
ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพ500.-500.-500.-
ดอกไม้ประดับหน้าเมรุเผาศพ1,000.-1,000.-1,000.-
ค่าบำรุงศาลาทำบุญ
ค่าบำรุงศาลา 1,2400.-500.-600.-
ค่าเครื่องปรับอากาศศาลา 1,2500.-600.-800.-
ค่าบำรุงศาลา 3,4,6,7,8500.-600.-800.-
ค่าเครื่องปรับอากาศศาลา 3,4,6,7,8500.-600.-800.-
ค่าบำรุงศาลา 5,9,10600.-700.-1,000.-
ค่าเครื่องปรับอากาศศาลา 5,9,10700.-900.-1,300.-
ค่าฝากเก็บศพ ซองเก็บศพธรรมดา ซองเก็บพิเศษ ศาลาเก็บศพ
ปีแรก1,000.-2,000.-3,000.-
ปีที่ 2 เป็นต้นไป2,000.-3,000.-4,000.-

หมายเหตุ

  1. ระยะเวลาฝากศพให้กำหนดเก็บไว้ได้ ไม่เกิน ๓ ปี
  2. ผู้ฝากเก็บศพจะต้องชำระเงินค่าฝากเก็บให้ครบตามกำหนดเวลาที่ฝากเก็บในวันยื่นคำร้องขอฝากเก็บศพ
  3. การติดต่อทำบุญถวายสังฆทานให้ติดต่อกับประชาสัมพันธ์ แผนกพิธีฯ เพื่อออก ฌป.๔ และออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เจ้าภาพสามารถจัดมาเองได้ หากจะใช้บริการ ของฌาปนสถาน ทบ. ก็มีให้บริการทุกอย่าง ครบวงจร มีของใช้ในพิธีการศพ ครบทุกอย่างตั้งแต่วันตั้งศพ ถึงวันเผาศพรวมไปถึงการลอยอังคาร เพียงแต่เจ้าภาพแจ้งความประสงค์เท่านั้น

หากมีการสูญเสียชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอก ฌาปนสถาน ทบ.

  • - ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร โทร.๐–๒๒๘๑–๑๐๖๑,๐๒๒๘๒–๖๘๘๙
  • - ฌาปนสถาน ทบ. วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร.๐–๒๔๓๕–๑๗๕๒-๓
  • - ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทร.๐–๒๕๑๙–๘๓๘๓