งานพัฒนาวัดที่สำคัญของเจ้าอาวาส

งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
พ.ศ. ๒๕๑๕
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
พ.ศ. ๒๕๑๕
เป็นประธานอำนวยการจัดสร้าง-ส่งเสริมการศึกษา-อุปถัมภ์โรงเรียน ชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๙
เป็นประธานอำนวยการจัดสร้าง-ส่งเสริมการศึกษา-อุปถัมภ์โรงเรียน มัธยมเพชรละครวิทยา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๕
เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านคลองบัว แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๖
เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนมัธยมรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นผู้อำนวยการศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (ศูนย์สงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย) จนถึงปัจจุบัน มีครู ๑๗ คน เด็กอ่อนก่อน เกณฑ์ ๔๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๗
มีนักเรียน
นธ.ตรี รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
นธ.โท รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
นธ.เอก รูป สอบได้ - รูป สอบตก รูป
พ.ศ. ๒๕๓๘
มีนักเรียน
นธ.ตรี รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
นธ.โท รูป สอบได้ - รูป สอบตก รูป
นธ.เอก รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
พ.ศ. ๒๕๓๙
มีนักเรียน
นธ.ตรี รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
นธ.โท รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
นธ.เอก รูป สอบได้ รูป สอบตก - รูป
นธ.๓ รูป สอบได้ รูป สอบตก - รูป
พ.ศ. ๒๕๔๐
มีนักเรียน
นธ.ตรี ๑๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
นธ.โท รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
นธ.เอก รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
นธ.๓ รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
นธ.๖ รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป

งานเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๒๙
มีการจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมจาริณี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และในวันพ่อ แห่งชาติ มีประชาชนร่วมกิจกรรมครั้งละ ๓๐๐-๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
 • - จัดบวชเนกขัมมจาริณี และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธีภิกษุสามเณร ๑๐๐ รูป ประชาชน ๑,๐๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
 • - จัดเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณร ๑๐๐ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
 • - จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณร ๑๐๐ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
 • - มีการอบรมระภิกษุสามเณร คือ หลังการทำวัตรสวดมนต์และในวันปาฏิโมกข์
 • - มีกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อนในเขตชุมชนทุกปี
 • - ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน
 • - มีผู้มาทำบุญเป็นประจำอยู่วัด ประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ คน

งานสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๕๓๑
ปรับปรุงพื้นที่ทำทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้วัด กว้าง ๔๐ ซ.ม. ยาว ๒๒๓ เมตร ลึก ๖๐ ซ.ม. สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 • - ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบกำแพงอุโบสถชั้นนอก จำนวน ๑๐๐ ต้น สิ้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
 • - สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕๐ เมตร ๔ ห้องแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • - สร้างถนนภายในวัด ยาว ๓๔๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทเศษ)
พ.ศ. ๒๕๓๔
ก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๗ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ชั้น แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๖
สร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร จำนวน ๒๔ ห้องสิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๘๕๐,๐๐๐ (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๐
สร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕ เมตร กว้าง ๒ เมตร จำนวน ๒๔ ห้องสิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพัน บาทถ้วน)
 • - สร้างกุฏิแม่ชีคอนกรีตเสริมเหล็กผสมไม้ ยาว ๓๐ เมตร กว้าง ๗ เมตร จำนวน ๑๔ ห้อง สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๕
เป็นที่ พระปลัด ฐานานุกรมใน พระปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๙
เป็นที่ พระครูศัพทสุนทร ฐานานุกรมใน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์