ประวัติวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตั้งอยู่ที่ ๖๙ หมู่ ๖ ถนนวัชรพล (ซอย ๕๕ ถนนรามอินทรา) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยชุมชนหมู่บ้าน มีถนนติดต่อเข้าถึงวัดได้สะดวก อาคารเสนาสนะ มีพระอุโบสถอเนกประสงค์ ๒ ชั้น กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๒๙ หลัง ส่วนมากเป็นกุฏิขนาดเล็ก หอระฆัง เมรุ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓ ชั้น ๑ หลัง ที่พักของแม่ชี ๙ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในพระอุโบสถนามว่า “หลวงพ่อพุทธนิมิต” ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อ วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๒ โดยมี พันเอก ปิ่น มุทุกันต์ เป็นอธิบดีกรมการศาสนา ในขณะนั้น โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา เอกศก จุลศักราช ๑๓๓๑ เวลา ๑๙.๑๙ นาที โดยสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณศิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม เป็นองค์ประธานเปิดป้ายวัด และประทานนามวัด ซึ่งมี นายสำเนียง นางทองอ่อน ศิริพงษ์ พร้อมด้วยบุตร ธิดาได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างวัดในครั้งแรก ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตาราวา และทางวัดซื้อเพิ่มเติมอีก ๑๗ ไร่ จากนานอาทร สังขะวัฒนะ และ นายอาทร สังขะวัฒนะ ได้มีจิตศรัทธาร่วมถวายอีก ๒ ไร่ จึงรวมเป็นที่ดินทั้งหมด ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา

ต่อมาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จมาเป็นประธานเททองหล่อพระประธาน (หลวงพ่อพุทธนิมิต) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์สร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๓ โดยมี นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๗ ตอนที่ ๔๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๓

ชื่อวัด คำว่า ศิริพงษ์ นั้น เป็นความประสงค์ของ นางทองอ่อน ศิริพงษ์ ส่วนคำว่า ธรรมนิมิต เป็นความประสงค์ของ นายสำเนียง ศิริพงษ์ เพราต้องการให้วัดนี้เป็นวัดปฏิบัติธรรมสมถะวิปัสสนาและศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก นายสำเนียง เป็นผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม และได้บริจาคเงินให้วัด โดยจัดตั้งเป็นทุนนิธิไว้จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเก็บดอกผลบำรุงวัดต่อไป

วัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กุม๓พันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙ โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙ ต่อมาพระครูสรวิชัย (เส็ง) ยสินธโร หรือพระครูภาวนาภิธาน (อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด) ได้ดำเนินการก่อสร้างมาจนถึงแก่ มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ และต่อมาพระปลัดประพันธ์ ปภัสสโร หรือพระครูศัพทสุนทร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้รับเป็นภารธุระในการพัฒนาวัดจนถึงปัจจุบันฯ