แผนที่ตั้งโดยสังเขป

ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหารตั้งอยู่เลขที่ 646/1 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัสฯ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2281-1061, 0-2282-6889.